Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole nr 286 w Warszawie

Przedszkole nr 286 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PRZEDSZKOLE NR 286 W WARSZAWIE.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo – skany.

Wyłączenia

 • Mapy dojazdu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Paulina Mederska – Dyrektor Przedszkola nr 286.
 • E-mail: p286@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 22 259-40-91

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 286 w Warszawie
 • Adres: ul. Mandarynki 1
  02-796 Warszawa
 • E-mail: p286@eduwarszawa.pl
 • Telefon: 226487426

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do jednokondygnacyjnego budynku Przedszkola prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Aby przejść do wejścia do Przedszkola należy zadzwonić domofonem lub wpisać kod dostępu oraz pokonać 17 stopni schodów lub użyć podjazdu dla wózków inwalidzkich. Po wejściu do przedsionka budynku należy zaczekać na otwarcie drzwi przez pracownika Przedszkola. Pracownik sekretariatu udzieli informacji interesantowi.
 2. Budynek jest parterowy. Przedszkole posiada piwnice gdzie znajdują się magazyny. Przedszkole nie posiada windy. Z holu głównego istnieje możliwość dotarcia do niezbędnych dla interesantów pomieszczeń.
 3. W Przedszkolu nie jest wdrożony system kolejkowy. Z uwagi na płaską powierzchnię podłóg nie mają zastosowania pochylnie i platformy. Przedszkole nie posiada parkingu.
 4. Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym.
 5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.